Smluvní podmínky o poskytování zdravotní péče v ordinaci MDDr. Veroniky Andělové platné od 1.1.2018

Tyto Smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují smluvní vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem – klientem (příjemcem zdravotních služeb).

Poskytovatelem zdravotních služeb je MDDr. Veronika Andělová, IČO: 04226496, dále též jako „poskytovatel“.

Termínem „léčba“ či „péče“ či „výkon“ či „ošetření“ se rozumí poskytování zdravotních služeb ve smyslu zákona.

Termínem „lékař“ se rozumí osoba jednající za poskytovatele, a to jak v pozici zubního lékaře, tak i v pozici dentální hygienistky.

Termínem „ordinace“ se rozumí ucelená provozní jednotka poskytující zdravotní službu, kterou tvoří zubní souprava (křeslo) s odpovídajícím technologickým, diagnostickým a léčebným vybavením, včetně lékaře, asistentky a pomocného zdravotnického personálu.

POVINNOSTI POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

MDDr. Veronika Andělová se zavazuje:

 • vykonávat zdravotní péči v oboru praktického zubního lékařství, stomatochirurgie, estetické stomatologie atd. na úrovni současného moderního lékařského poznání, v souladu s nejlepšími zájmy zdravotního stavu pacienta a v souladu s platnými předpisy a zákony ČR.
 • vést zdravotnickou dokumentaci pacienta dle platných předpisů, a to v elektronické podobě,
 • nakládat s informacemi uloženými v dokumentaci dle zásad ochrany osobních údajů a dalšími zákonnými přepisy.
 • Před každým zdravotním výkonem bude pacient informován lékařem v dostatečném rozsahu:
 • svém orálním zdravotním stavu
 • o navrhovaném léčebném postupu (léčebném plánu) i o povaze, důsledcích a možných rizicích spojených s daným zdravotním výkonem
 • zároveň bude seznámen s cenou hrazenou pacientem za tento výkon.

V případě existence více možných variant léčby seznámí ošetřující lékař pacienta s jednotlivými variantami a cenovou náročností.

MDDr. Veronika Andělová je povinna objednávat pacienty na dohodnutý čas tak, aby minimalizovala čekání pacientů. Zároveň si však vyhrazuje právo na určování pořadí pacientů. V případě nedodržení dohodnutého času ošetření o déle než 30 minut bude pacientovi nabídnuta možnost nového termínu objednání.

MDDr. Veronika Andělová je povinna dodržovat všechny etické zásady vztahu lékař/pacient, minimalizovat stres a eventuální bolestivost poskytované péče a komunikovat s pacientem tak, aby pacient všemu rozuměl.

MDDr. Veronika Andělová si vyhrazuje právo možnosti odmítnout či ukončit léčbu, pokud:

 •    pacient nedodržuje navržený léčebný postup
 •    pacient se opakovaně dopustí neomluvené absence – bez včasné omluvy nedodrží sjednaný termín
 •    pacient se neřídí vnitřním řádem poskytovatele či omezuje práva jiných pacientů
 •    požadavky pacienta odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře
 •    z dalších zákonných důvodů (provozní či kapacitní důvody)

POVINNOSTI PACIENTA

Pacient je zejména povinen:

 • řídit se vnitřním řádem poskytovatele
 • pravdivě informovat lékaře o svém zdravotním stavu a souvisejících záležitostech
 • dodržovat navržený léčebný postup
 • pečovat o své orální zdraví odpovídajícím způsobem tak, aby se vyvaroval všech odstranitelných (preventabilních) zdravotních rizik a dbát o vysoký standard své zubní hygieny
 • akceptovat preventivní prohlídky a preventivní dentální hygienu jakou nezbytnou součást léčby
 • poskytnout součinnost při zdravotním výkonu a kontrole průběhu léčebného procesu
 • dodržovat sjednané termíny jednotlivých lékařských výkonů v souladu s léčebným plánem, preventivními prohlídkami a plánem výkonů dentální hygieny
 • po ukončení léčby docházet na pravidelné preventivní kontroly jednou za 6 měsíců(pokud ošetřující stomatolog neurčí jinak), i v případě, že nebude mít žádné obtíže. Součástí pravidelných prohlídek u dospělých pacientů je mimo jiné zhotovení 3D skenů čelistí, které slouží k pomocné diagnostice, a je hrazeno pacientem v den skenování, v hodnotě 800 Kč.

Za sjednaný termín se považuje termín zapsaný v systému poskytovatele a poskytovatel jej musí pacientovi sdělit – ústně, telefonicky či e-mailem. Poskytovatel je oprávněn z provozních důvodů měnit termíny a informovat pacienta (ústně, telefonicky či e-mailem) o takové změně.

Pacient si je vědom, že v případě jeho neomluveného nedodržení smluveného termínu či zrušení smluveného termínu v době kratší než 24 hodin u termínů méně jak hodinových a hodinových termínů, u 2 a vícehodinových termínů v době kratší než 48 hodin (dále jen „absence“), vzniká poskytovateli škoda úměrná minutové sazbě ordinace. Pacient a poskytovatel se dohodli, že v případě absence pacienta, je poskytovatel oprávněn účtovat pacientovi náhradu škody ve výši, odpovídající nákladům na provoz ordinace (tzn. minutová sazba ordinace) v rozsahu, odpovídajícím plánované délce léčby. Poskytovatelem vyčíslená škoda je splatná v den absence pacienta a poskytovatel je oprávněn ji následně vyúčtovat pacientovi. Pacient bere na vědomí, že motivací tohoto ustanovení nemá být jeho finanční zatížení, ale zamezení neomluvených absencí a prostojů nákladného zdravotnického zařízení.

Absenci pacienta lze v předstihu omluvit a sjednat náhradní termín. Omluva musí být v takovém případě provedena nejpozději 24 hodin předem u hodinových termínů, u 2 a vícehodinových termínů až 48 hodin předem, a to prokazatelným způsobem – osobně v ordinaci MDDr. Veroniky Andělové na adrese Baarova 769/45, Praha 4, 140 00, prostřednictvím elektronické pošty na info@zubar-andelova.cz nebo telefonicky na číslo : +420 778 760 057.

Dále si je pacient vědom, že v případě objednání na 2 a více hodinový termín ošetření je třeba uhradit zálohu ve výši 3000 Kč před ošetřením. Záloha po provedení ošetření bude odečtena z celkové částky za ošetření v den zákroku. V případě, že se na ošetření pacient nedostaví, záloha propadá. V případě nenadálé změny a nemožnosti se na zákrok dostavit, přeobjednání je možné nejpozději 48h před plánovaným termínem ošetření. V případě nemoci a zrušení objednávky v den zákroku pro vrácení zálohy je nutné potvrzení od lékaře. V opačném případě je záloha nevratná.

NADSTANDARDNÍ STOMATOLOGIE

MDDr. Veronika Andělová nabízí nadstandardní stomatologické výkony, nejmodernější technologie a mini-invazivní (bezbolestné) výkony. I v oblasti nadstandardní péče vždy existuje více variant léčby a pacient dostává na výběr z několika možností. Pacient je vždy informován o možných variantách péče a jejich cenách – ještě před poskytnutím ošetření – a to vypracováním léčebného a rozpočtového plánu.

SMLUVNÍ ZDRAVOTNÍ POJISŤOVNY

MDDr. Veronika Andělová má smlouvy se zdravotními pojišťovnami v ČR, mimo RBP. Pacient bere na vědomí, že péče hrazená zdravotními pojišťovnami kryje pouze některé základní druhy ošetření, a to pouze za použití nejzákladnějších materiálů. Za ostatní ošetření a ošetření s použitím kvalitnějších materiálů bude pacientovi léčba účtována k přímé úhradě.

Ceník služeb je přístupný k nahlédnutí v ordinaci nebo na webových stránkách www.zubar-andelova.cz

Individuální možné varianty léčby a cenový návrh pro daného pacienta sestaví lékař jako léčebný a rozpočtový plán po uhrazení částky 1500 Kč. V případě komplikací a větší časové náročnosti ošetření může být plánovaná cena v léčebném a rozpočtovém plánu finálně navýšena pouze dle aktuální minutové sazby ordinace. Uvedený rozpočtový plán se dále může měnit v závislosti na úrovni zubní hygieny a časovém odstupu zahájení léčby po vytvoření léčebného plánu či vývojem aktuálního směnného kurzu ČNB a s tím spojenou změnou cen zejména stomatologického materiálu na evropském trhu. Platba za ošetření probíhá hotově či platební kartou. V případě externí výroby protetických výrobků či nákupu specifických implantátů je vyžadována zálohová platba, výši zálohové platby stanoví lékař a informuje o skutečnosti pacienta předem.

Minutová sazba (MS), použitá ke kalkulaci cen výkonů a výrobků, reprezentuje veškeré náklady za výkon ordinace – zahrnující odbornou práci, použité technologie i materiály a zajištění hygienického režimu ordinace.

Speciální materiály (jednorázové nástroje, speciální hmoty, atd.), implantáty a protetické výrobky nejsou zahrnuty v minutové sazbě a účtují se pacientovi zvlášť.

REKLAMACE

MDDr. Veronika Andělová poskytuje záruku 2 roky (od momentu dokončení) na protetické práce (metalokeramické/ keramické korunky a můstky).

Záruka se nevztahuje na výplně, dočasné práce, plastické korunky, endodontické ošetření, stomatologické výkony povahy služeb (dentální hygiena, bělení, výkony na měkkých tkáních, atd.).

Důvody k celkovému nebo částečnému zrušení záruky jsou zejména:

 • nedbalost pacienta k ústní hygieně
 • neuposlechnutí lékařského doporučení
 • nesprávné používání protézy
 • neléčená dysfunkce čelistního kloubu či ortodontická vada
 • systémové choroby ovlivňující stav orálního zdraví (diabetes, epilepsie, osteoporóza, cytostatická léčba, atd.)
 • zranění v oblasti hlavy a krku s možností poranění zubů nebo čelisti

Stížnost či reklamaci musí pacient primárně podat přímo u poskytovatele, který v rámci evidence stížností musí věc projednat a v zákonné lhůtě vyřídit.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní ujednání vstupují v platnost při vstupu do ordinace MDDr. Veroniky Andělové.

Text podmínek je pacientovi k dispozici k nahlédnutí jak v čekárně a ordinaci MDDr. Veroniky Andělové, tak na webových stránkách poskytovatele www.zubar-andelova.cz